^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ผลงานวิจัย ปี2561

589

ผลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

226996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
63
283
226349
374
1459
226996

Your IP: 192.168.2.1
Server Time: 2021-05-08 01:31:03

ประวัติสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา

                พ.ศ.2519กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นให้การรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2480 โดยใช้สถานที่ทำการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นสถานที่ทำการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ “ขุนธรรมสัตย์ศึกษากร” (2480 – 2480)

          พ.ศ.2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือที่อยู่ปัจจุบัน) พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอาชีพช่างไม้” พอถึง พ.ศ.2492 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น” พ.ศ.2503 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่างขอนแก่น”

          พ.ศ.2506 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ SEATO (Skilled Labor Project) โดยได้รับเงินจากโครงการมาทำการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องจักร พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น” โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1” และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2”พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 เป็น “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น”

          ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา

 

โทรศัพท์ 0-4322-1290

โทรสาร  0-4322-2064

          Web Site วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น WWW.KKTECH.AC.TH

อาณาเขต

                   ทิศเหนือ           จรดโรงพยาบาลขอนแก่น

                   ทิศใต้               จรดวัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา)

                   ทิศตะวันออก      จรดหมู่บ้าน / โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น

  ทิศตะวันตก        จรดหมู่บ้าน / สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

การจัดการของสถานศึกษา

พ.ศ.2480       รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี

พ.ศ.2481       กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี

พ.ศ.2482       ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนเช่นเดิม

พ.ศ.2486       ได้เปิดทำการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถบรรจุ

                   เป็นครูประชาบาลได้

พ.ศ.2495       เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้น อาชีวศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2499       เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษาตอน

                   ปลายและเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงหลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้จบชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย

                   ในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียนในระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ.2504       ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จชั้นประโยคอาชีวศึกษา

                   ตอนปลาย หรือผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี สำเร็จแล้วได้ วุฒิ

                   ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ.2507       เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,

                   ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า

พ.ศ.2513       เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชาช่าง

พ.ศ.2520       ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนที่สำเร็จประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เข้า

                    ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2524        เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิค

                    วิศวกรรมสำรวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก ม.ศ.5 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี

พ.ศ.2536        เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

พ.ศ.2538        เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี คือ ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า

                    ช่างเชื่อมโลหะ

พ.ศ.2539       เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเพิ่มอีก คือ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2546        เปิดทำการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

                    เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

                    เปิดทำการสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทท.)

พ.ศ.2547        เปิดทำการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

พ.ศ.2556        เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)

พ.ศ.2557        เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์)

                    เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

   เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา

พ.ศ. 2480                       ขันธรรมสัตย์ศึกษากร                        ครูใหญ่

          พ.ศ. 2480 – 2485             นายแป้น         มัธยมจันทร์                ครูใหญ่

          พ.ศ. 2485 – 2487             นายบุญนาค      เจริญศรี                   ครูใหญ่

          พ.ศ. 2487 - 2492             นายปรีชา        เสนาสุ                       ครูใหญ่

          พ.ศ. 2492 – 2506             นายบุษบก       บัณฑิตวงษ์                 ครูใหญ่

          พ.ศ. 2506 – 2509             นายพิทักษ์       ไชยทะเศรษฐ์              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2509 – 2516             นายเสงี่ยม        หอมไกรลาศ              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2516 – 2518             นายสุจินต์        เหมหงส์                    อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2518 – 2519             นายกมล          สุวรรณรงค์                อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2519 – 2523             นายบุญชู         มูลพินิจ                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2523 – 2527             นายวิทยา        ทองขาว                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2527 – 2532             นายพินิจ         ศุภวัฒน์                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2532 – 2536             นายเชิดเชลง     ชิตชวนกิจ                 ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2536 – 2538             นายประกอบ     จันทร์เพ็ญ                ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2538 – 2539             นายเฉลิมศักดิ์    นามเชียงใต้               ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2539 – 2541             นายถาวร         ชุปวา                      ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2541 – 2542             นายประเสริฐ    จันฤาไชย                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2542 – 2544             นายสุเมธ         ดาโรจน์                    ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2544 – 2552             นายประเสริฐ    จันฤาไชย                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2553 – 2555             นายพงษ์ศักดิ์     เวียงเพิ่ม                  ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2556 – 2558             นายประสิทธิ์     สิทธิวิบูลย์ชัย             ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2558 – 2561             นายโปร่งวิทย์    ลิ้มตระกูล                 ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน          ดร.สิทธิศักดิ์      ชำปฏิ                      ชำนาญการพิเศษ

  

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 1. นายเฉลิมศักดิ์     นามเชียงใต้                  ประธานกรรมการ
 2. นายสุขสันต์        วงชมพู                       กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
 3. นายสุวิทย์           วิทยตมาภรณ์               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 4. นางสุพินญา          เหลืองอุบล                กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 5. นายธณาวุธ          ก้อนใจจิตร                 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. นายวันชัย            แสนคำวงษ์                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 7. พระครูสุเมธธรรมสาร              กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 8. พระมหาจิตติพงษ์ ฉันทโก         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 9. นายวิฑูรย์         กมลนฤเมธ                   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 10. นายไพโรจน์     สุวรรณจันทร์ดี               กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 11. นายณัฎฐินี       รัชตเมธี                       กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 12. นายประเสริฐ     จันฤาไชย                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นายพินิจ          ศุภวัฒน์                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายสมโภชน์     รักสนิท                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. นายวรโชติ        พัฒน์ดำรงจิตร              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 16. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น        กรรมการและเลขานุการ

Copyright 2021  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี